Semalt: WordPress Plugin Maslahatlary

Käbir ýagdaýlarda, WordPress-i öwrenýän web sahypasyna goşmaça funksiýa goşmaly bolup biler. Pluginler, umumy web sahypasynyň koduny üýtgetmän WordPress mowzugyňyza aýratynlyklar goşýan PHP faýllary bilen gelýär. Adaty pluginlerden tapawutlylykda, Saýtda ýörite WordPress plugin, mowzugyňyzy üýtgedeniňizde hem gysga kodlaryňyzy saklar. Bu ýagdaýda, söz metbugat web sahypasynda ulanmak üçin ýörite bir plugin döretmeli bolmagyňyz mümkin. Onlaýn onlaýn görkezmeleriň köpüsi, saýtda ýörite WordPress plaginini nädip döretmelidigini düşündirmeýär.

Andrew Dyhan, bir bilermeni tarapyndan üpjün edilen Bu madda we Semalt , siziň PHP eklentisi döretmek üçin bir usul öwrenerler. Şeýle hem, WordPress web sahypaňyza özleşdirme ýa-da iki goşup biljek bir bölek döredip bilersiňiz.

Sahypa mahsus WordPress plugin näme

Sahypa mahsus WordPress plugin, mowzuk bilen baglanyşykly bölekleri goşýan platforma döredýär. Käbir ýagdaýlarda, WordPress web sahypaňyz üçin proseduralaryň köpüsine büdredip bilersiňiz. Bu usullaryň köpüsine plugin bolup bilýän ýa-da hökman däl adaty bölekler degişlidir. Bu bilim bilen bu effektleri almak üçin bu bölekleri funksiýalaryňyz.php faýlyna goşup bilersiňiz. Bu bölekler häzirki temanyň durnuklylygyna baglydyr. Temany üýtgedeniňizde, mowzugyňyzy üýtgedeniňizde ýa-da käbir funksiýalaryny üýtgedeniňizde ähli üýtgeşmeleri ýitirip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler girizeniňizde, sahypa degişli bir plugin bu üýtgeşmeleriň hemmesini saklaýar.

Saýtda ýörite WordPress plaginini ulanmagyň sebäpleri

Sahypa mahsus WordPress plaginleri, web sahypaňyzyň ep-esli bölegini üýtgedeniňizde möhüm üýtgeşmeleri saklaýar. Mundan başga-da, “Postörite poçta görnüşlerini ulanmak”, “WordPress” eskiz goldawyny goşmak, gysga kodlar goşmak ýa-da tötänleýin posta gelýänleri gönükdirmek ýaly mowzugyňyza bagly bolmadyk taraplary goşup bilersiňiz.

Aboveokardaky zerurlyklardan, mowzugyňyzy üýtgedeniňizde hem sazlamalary saklaýan bir plugin ýa-da kod gerek. Gysga kodlary işletmegiň adaty usullarynyň köpüsi wagtlaýyn. Käbir ýagdaýlarda, Saýtda ýörite WordPress plaginini ulanyp, ähli kodlaryňyzy sahypaňyzda saklamaly bolmagyňyz mümkin.

Käbir ýagdaýlarda, parçalar WordPress web sahypasyndaky näsazlyklara sebäp bolup biler. Mysal üçin, täze doglan çagalar nädogry formatirlemäni ulanyp, bir bölegi WordPress-e goýup bilerler. Bu ýalňyşlyk, bütin sahypanyň ýitmegine ýa-da halas edilmedik üýtgeşmelere sebäp bolup biljek ölümiň ak ekranyna sebäp bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, ulanyjylar WordPress arkasyny ulanyp, böleklerini redaktirleýärler. Sahypa mahsus WordPress plugin, täze taktikalary synap görmegiň ygtybarly usulydyr.

Saýtda ýörite WordPress plaginini döretmek

Bu gönümel proses. WP web sahypasynyň pluginler katalogynda täze bukja döretmeli. Mysal: / wp-content / plugins / yoursitename-plugin /

Bu ýerde bukja dörediň we oňa PHP faýly goşuň. Papkanyň ady üçin şuňa meňzeş faýl adyny ulanýandygyňyza göz ýetiriň. Mysal üçin, ýönekeý bir plugin üçin kody ulanyp bilersiňiz:

<? php

Pluginiň ady: Bu mysal.com üçin sahypa plugin

Düşündiriş: Bu mysal.com üçin sahypa mahsus kod üýtgeýär

/ * Şu setiriň aşagynda funksiýalary goşup başlaň * /

/ * Şu setiriň aşagynda funksiýalary goşmagy bes ediň * /

Soňra bu plagini WordPress dolandyryş panelinde bukjanyňyza ýükläp we saklap bilersiňiz. Plagini işjeňleşdirmegi ýatdan çykarmaň.

mass gmail